Cele

Fundacja została powołana w celach:

 1. Pomocy w pozyskiwaniu funduszy dla JST i firm ze środków UE i EOG.
 2. Pomocy gminom w projektowaniu przedsięwzięć Odnawialnych Źródeł Energii (OŹE).
 3. Wspierania inicjatyw wykorzystujących fakt przystąpienia do struktur europejskich w celu cywilizacyjnego rozwoju Karpat, regionu Małopolski i województw sąsiednich (Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Śląskiego).
 4. Kreowania inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, ekologicznych i ekoenergetycznych w Karpatach oraz na terenie całej Polski.
 5. Organizowania środowisk mogących przyczynić się do rozwoju Karpat bądź zapobiegających niekorzystnym zjawiskom występującym w Karpatach i pozostałych obszarach górskich.
 6. Popierania działalności społecznej, naukowej, kulturalnej i oświatowej na rzecz rozwoju Karpat i pozostałych obszarów górskich oraz przenoszenia doświadczeń w dziedzinie rozwoju regionalnego pomiędzy organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 7. Prowadzenia badań nad stanem i możliwościami rozwoju regionu Karpat i pozostałych obszarów górskich.
 8. Inkubacji działalności innowacyjnej związanej z ekoenergetyka i informatyką.
 9. Popularyzowania Internetu i nowoczesnych narzędzi komunikacji.
 10. Stymulowania rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy.
 11. Popularyzowania planowania strategicznego i innowacyjności w samorządach, administracji i przedsiębiorstwach.
 12. Popularyzowania ekologii i idei partnerstwa oraz idei zrównoważonego rozwoju.
 13. Wspierania rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego.
 14. Doradztwa energetycznego i strategicznego dla JST oraz poprawy funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej wszelkich szczebli.
 15. Promocji Karpat i pozostałych obszarów górskich.
 16. Działania na rzecz obszarów wiejskich.
 17. Wyrównywania szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc pozostałym grupom defaworyzowanym.